X64

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

X64

Evert van Dijken
Is there no new X64 version?

--
With kind regards,
Evert van Dijken
De Hazelaar 5
6921XA Duiven (NL).---
Deze e-mail is gecontroleerd op virussen door AVG.
http://www.avg.com
_______________________________________________
sqlite-users mailing list
[hidden email]
http://mailinglists.sqlite.org/cgi-bin/mailman/listinfo/sqlite-users